Nižší poplatok za odpad a nárast podielových daní od štátu

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/views.module on line 843.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 1877.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_block::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display_block.inc on line 193.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 82.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 609.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 128.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

Nižší poplatok za odpad a nárast podielových daní od štátu

 

24. novembra sa konalo siedme, zároveň aj posledné tohoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Najdôležitejším bodom pro- gramu bolo schválenie rozpočtu mesta na rok 2016. Poslanci rozhodli aj o tom, že mestský parkovací systém bude od januára prevádzkovať opäť mestská spoločnosť Mu- nicipal Real Estate s.r.o. Poslanci schválili aj harmonogram zasadnutí na prvý polrok 2016: 16. február, 19. apríl a 28. jún.

Rozpočet mesta po krátkej rozprave bol schvá- lený za podpory 23 poslancov. Dunajská Streda bude v roku 2016 hospodáriť z 17,400 mil. eur s plánovanými príjmami vo výške 6,46 mil. eur. Suma podielových daní zo štátneho rozpočtu bude oproti roku 2015 vyššia o 2,3 percenta. Sa- mospráva môže hospodáriť s viac ako 1 mil. eur prebytkom bežných príjmov. Preto má v pláne rea- lizáciu niekoľkých investícií. (o nich sme infor- movali v predchádzajúcom vydaní DH). Rozpo- čet počíta so 7 percentným nárastom príjmov z daní, čo umožňuje zvýšiť platy zamestnancov škol- ských zariadení a radnice. Podarilo sa získať pro- striedky na obnovu škôlky na Nám. SNP. Je naplá- novaná aj pokračujúca modernizácia základných a materských škôl z grantov od Európskej únie a z dotácií od štátu. Z rozpočtu mesta sa realizujú len najnutnejšie opravy a údržba. Na obnovu ciest a chodníkov chce mesto vynaložiť takmer 300 tisíc eur. Za vyrovnaný rozpočet na rok 2016 zahlasovalo 23 poslancov.

V rozpočte na budúci rok poklesnú príjmy z poplatku za odpad, nakoľko pre obyvateľov sa tento poplatok zníži o 6 percent. Zníženie umožní nový systém odvozu zeleného odpadu, ktorý sa doteraz draho ukladal na skládke spo- ločnosti odpadového hospodárstva ASA. V roku 2016 nastane zmena a v zóne rodinných do- mov organický odpad bude zbierať a komposto- vať mestská spoločnosť Municipal Real Estate s.r.o v priestoroch mestského zberného dvora.

Musí však dôjsť k podstatnému zlepšeniu v se- parovaní odpadu, nakoľko ten bude mesto od- predávať cez spoločnosť určenú štátom. (Ďalšie podrobnosti prinášame na 5.str.)

Poslanci rozhodli aj o tom, že od 1. januára parkovací systém na území Dunajskej Stredy bude opäť prevádzkovať mestská spoločnosť Municipal Real Estate s.r.o. Dvakrát vypísaná ve- rejná obchodná súťaž bola totiž fakticky neúspeš- ná, víťaz súťaže dodatočne chcel klásť nové pod- mienky. V septembri obchodnú súťaž zopakovali, do ktorej sa prihlásili dve firmy, medzi nimi aj pred- chádzajúci víťaz City Parking Group. Jeho ponu- ka 156 tis. eur bola na pohľad lepšia, ale vysvitlo, že zahŕňa DPH, teda zďaleka nie je najvýhodnej- šia. Preto sa poslanci rozhodli, že znovu poveria mestskú spoločnosť. Gabriel Csicsai (Most-Híd) spochybnil dôveru v mestskú spoločnosť a pova- žoval za vhodnejšie zriadiť ďalšiu mestskú firmu, ktorá by mala v náplni iba parkovanie. Platené par- kovanie bude v budúcnosti prísnejšie kontrolova- né mestskou políciou. Preto bol zvýšený rozpočet mestskej polície a počítajú so zvýšením stavu za- mestnancov. Na návrh viceprimátora László Sza- bóa (SMK) budú príjmy z pokút využité na zvý- šenie bezpečnosti dopravy.

Po júnovom a septembrovom zasadnutí minu- lý týždeň už po tretí krát bola na programe otáz-

ka budúcnosti platených parkovísk na Hlavnej uli- ci a paralelné zriadenie cyklotrasy. Poslanci defi- nitívne rozhodli o tom, že od januára zaniknú pla- tené parkoviská na Hlavnej ulici a zriadia cy- klotrasu. (Bližšie informácie na 6. strane). Všet- ci prítomní podporili návrh nezávislej poslanky- ne Ágoty Antal na zriadenie ružovej záhrady v Ružovom háji. (Podrobnejšie na 13. str.)

Poslanci v tajnom hlasovaní potvrdili vo funk- cii na ďalších 6 rokov Zoltána Feketeho, ktorý od decembra zastáva funkciu hlavného kontrolóra už tretí krát. Kinga Horváth a Marián Ravasz (obaja Most-Híd) v úvode navrhli stiahnutie toh- to bodu z programu rokovania, nakoľko dvaja po- slanci schválení na návrh poslankyne na minulej schôdzi neboli prítomní pri otváraní obálok. K. Hor- váth vytkla, že ňou navrhnuté a schválené dve mená neboli uvedené ani v zápisnici minulého zasadnutia, čo je aj chybou hlavného kontrolóra, ktorý má kon- trolovať aj zápisnice. Poslanci preto vyhlásili pre- stávku, určení poslanci opätovne skontrolovali pri- hlášky do výberového konania, do ktorého sa pri- hlásili ešte Hajnalka Polgár a Alexandra Dovi- čovičová. Komisia nezistila žiadne pochybenie a následne Zoltán Fekete dostal 16 hlasov, teda na- ďalej bude hlavným kontrolórom mesta.

Poslanec G. Csicsai sa vzdal svojho členstva v Mestskej rade, predtým navrhol dokonca zru- šenie Rady. Stalo sa tak v rozprave o návrhu, kto- rý mal zabezpečiť nerušenú činnosť Mestskej rady. Tento orgán pre absenciu poslancov totiž už dvakrát nebol uznášaniaschopný. Zápisnice do- stupné aj na webovej stránke mesta svedčia o tom, že poslanec chýbal na posledných štyroch zasad- nutiach Rady. Na miesto G. Csicsaiho na návrh ne- závislého Pavla Sebőka zvolili tiež nezávislého Alexandra Dakóa.

Poslanci schválili aj zásady preberania ciest a ve- rejného osvetlenia vybudovaného súkromnými pod- nikateľmi do správy mesta, zásady fungovania mestských cintorínov, zostavenie zoznamu hrobov významných osobností mesta a zrušenie poplatku na tieto hroby. K týmto témam sa ešte vrátime. 

© 2009 Dunajskostredský hlásnik   web design: epix technology