O sociálnych službách a úhradách

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/views.module on line 843.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 1877.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_block::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display_block.inc on line 193.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 82.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 609.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 128.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

O sociálnych službách a úhradách

Všeobecne záväzné mestské nariadenie upravuje rozsah a bližšie podmienky poskytovania sociálnych služieb a úhradu za poskytované sociálne služby v zariadení Centrum sociálnej starostlivosti v zriaďovacej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

Článok I.
Základné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti
- o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb v zariadení Centrum sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- o výške a spôsobe úhrady za poskytované sociálne služby

Článok II.
Forma a druh poskytovaných sociálnych služieb

1. Centrum sociálnej starostlivosti (ďalej len CSS) je rozpočtovým zariadením Mesta Dunajská Streda bez právnej subjektivity so sídlom Komenského ulica 359/33, 929 01 Dunajská Streda.
2. V CSS sa poskytujú
a/ podporné sociálne služby:
aa/ poskytovanie sociálnych služieb v jedálni,
ab/ poskytovanie sociálnych služieb v dennom centre.
b/ sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia:
ba/ poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári.
c/ sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.
ca/ poskytovanie služieb v detských jasliach.
3. Sociálne služby v CSS sa poskytujú ambulantnou formou fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravená do CSS.

Článok III.
Podrobnosti o poskytovaní služieb v jedálni a výška úhrady

l. Jedáleň CSS môže poskytovať stravovanie pre:
a/ deti v detských jasliach v rozsahu desiata, obed a olovrant,
b/ fyzické osoby v dennom stacionári v rozsahu desiata a obed,
c/ dôchodcov s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda v rozsahu obed,
d/ fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných podmienok v rozsahu obed,
e/ fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav (obed),
f/ kuchárky CSS (obed).
2. V ojedinelých – vo zvlášť zreteľa hodných - prípadoch výnimku z prípadov uvedených v ods. l povoľuje primátor mesta.
3. Výška čiastočnej úhrady nákladov na stravovanie sa určuje nasledovne:
a) pre deti detských jaslí 1,50 EUR denne z toho výška stravnej jednotky činí l eur a časť ostatných nákladov spojených s vyhotovením jedál činí 0,50 eur . Zvyšok nákladov hradí mesto zo svojho rozpočtu. Stravná jednotka zodpovedá poskytovaniu stravy na deň na dieťa vo výške l eur . Zo stravnej jednotky sa počíta pri racionálnej strave na
desiatu 25 % t.j. 0,25 eur
obed 50 % t.j. 0,50 eur
olovrant 25 % t.j. 0,25 eur .
Stravnou jednotkou sa rozumie finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny) pripadajúca na l deň v rozsahu desiaty, obeda a olovrantu. Rozdiely v stravnej jednotke sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná jednotka bola v priemere dodržaná. Výška stravnej jednotky (náklady na suroviny
– potraviny) sa zvyšuje o náklady na vyhotovenie jedla.
b) pre fyzické osoby v dennom stacionári:
stravníci od 3 do 6 rokov
Desiata Obed Olovrant Spolu
0,30 eur 0,70 eur - 1 eur
stravníci od 6 do ll rokov
Desiata Obed Olovrant Spolu
0,30 eur 0,90 eur - l,20 eur
stravníci od l2 do l8 rokov
Desiata Obed Olovrant Spolu
0,30 eur 1,0 eur - l,30 eur
stravníci nad l8 rokov
Desiata Obed Olovrant Spolu
0,30 eur l,20 eur - l,50 eur
čo zodpovedá výške stravnej jednotky .
Pre stravníkov je možné poskytnúť aj diétnu stravu na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a žiadosti fyzickej osoby resp. zákonného zástupcu dieťaťa. Ustanovená stravná jednotka v týchto prípadoch sa zvyšuje o 25 % . Stravná jednotka zodpovedá finančnej norme priemerných nákladov na potraviny a suroviny pripadajúcich na 1 deň v rozsahu desiaty a obeda. Rozdiely v stravnej jednotke sa vyrovnávajú vždy ku koncu štvrťroka tak, aby stravná jednotka bola v priemere dodržaná. Výška stravnej jednotky sa zvyšuje o náklady na vyhotovenie jedla (režijné náklady, mzdy, odvody). Z celkovej ceny stravy - ktorá pozostáva z výšky stravnej jednotky a nákladov na vyhotovenie jedla rodič resp. fyzická osoba hradí výšku stravnej jednotky. Zvyšok nákladov hradí mesto zo svojho rozpočtu.
c) pre ostatných dospelých stravníkov
ca) ktorých výška príjmov a výška príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú neprevyšuje 1,3 násobok ustanoveného životného minima 1,00 eur
cb) pre dôchodcov nad 80 rokov 1,00 eur
cc) v ostatných prípadoch okrem písm.ca/ a cb/ 1,30 eur
4. Príspevok podľa ods. 3 sú povinní uhrádzať stravníci resp. zákonný zástupca maloletého dieťaťa (ďalej len platiteľ).
5. Úhradu podľa ods.3 je povinný uhrádzať platiteľ vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza a to v hotovosti do pokladne CSS alebo poštovou poukážkou na účet mesta.

Článok IV.
Podrobnosti o poskytovaní služieb v dennom centre a výška úhrady

1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.
2. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.
3. Za sociálne služby v dennom centre sa platí čiastočná úhrada nákladov na činnosť denného centra vo výške 4 eur ročne na osobu. Úhrada sa použije na záujmovú činnosť denného centra.

Článok V.
Podrobnosti o poskytovaní služieb v dennom stacionári a výška úhrady

l. V dennom stacionári sa
a/ poskytuje
l. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie.
b/ zabezpečuje
l. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť telesne a mentálne postihnutej fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda vo veku od 3 do 25 rokov, v odôvodnených prípadoch i nad 25 rokov. V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc inej fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
3. Vo výnimočných prípadoch, ak je voľná kapacita, možno poskytnúť sociálne služby v dennom stacionári aj fyzickej osobe s trvalým pobytom mimo mesta Dunajská Streda.
4. Denný stacionár je v prevádzke v pracovných dňoch od 7 .oo do l3.oo hod. s kapacitou 10 miest.
5. Fyzická osoba resp. zákonný zástupca dieťaťa podáva písomnú žiadosť o umiestnenie fyzickej osoby v dennom stacionári vedúcej CSS. V prípade voľnej kapacity mesto uzatvorí so zákonným zástupcom dieťaťa Zmluvu o umiestnení fyzickej osoby do denného stacionára. Podrobnosti umiestnenia a pobytu fyzickej osoby v dennom stacionári upraví Prevádzkový poriadok CSS.
6. Sociálne služby v dennom stacionári sa zabezpečujú za úhradu.
7. Výška čiastočnej úhrady výdavkov za pobyt v dennom stacionári činí mesačne :
- l5 eur/ mesiac na fyzickú osobu
- 7,5 eur/mesiac na fyzickú osobu pre držiteľov VERNOSTNEJ KARTY.
8. Príspevok podľa ods. 1 je povinný uhrádzať fyzická osoba alebo zákonný zástupca fyzickej osoby umiestnenej v dennom stacionári vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza a to v hotovosti do pokladne CSS alebo poštovou poukážkou na účet mesta.

Článok VI.
Podrobnosti o poskytovaní služieb v detských jasliach a výška úhrady

1. V detských jasliach sa poskytuje osobná starostlivosť (bežné úkony starostlivosti, úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania) a stravovanie dieťaťa 3-krát denne, a to desiata, obed a olovrant.
2. Do detských jaslí možno prijať dieťa s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda vo veku od 12 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa.
3. Vo výnimočných prípadoch, ak je voľná kapacita, možno prijať aj dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Dunajská Streda.
4. Detské jasle sú v prevádzke v pracovných dňoch d 6.30 hod. do l7.oo hod. s kapacitou 35 miest.
5. Zákonný zástupca dieťaťa podáva písomnú žiadosť o umiestnenie dieťaťa v detských jasliach vedúcej CSS. V prípade voľnej kapacity mesto uzatvorí so zákonným zástupcom dieťaťa Zmluvu o umiestnení dieťaťa do detských jaslí. Podrobnosti umiestnenia a pobytu dieťaťa v detských jasliach upraví Prevádzkový poriadok CSS.
6. Starostlivosť o dieťa v detských jasliach sa zabezpečuje za úhradu. Podmienkou prijatia dieťaťa do detských jaslí je zárobková činnosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a ktorému vznikol nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, alebo je poberateľom rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prispievať za pobyt dieťaťa v detských jasliach na čiastočnú úhradu výdavkov detských jaslí mesačne:
a) 133 eur na dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Dunajská Streda,
b) 8,30 eur na dieťa s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda.
7. Príspevok podľa ods.6 je povinný uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza a to v hotovosti do pokladne CSS alebo poštovou poukážkou na účet mesta.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Podrobnosti o prevádzkovaní Centra sociálnej starostlivosti upravuje Prevádzkový poriadok CSS, ktorý vydá primátor mesta so súhlasom príslušného orgánu na ochranu zdravia.
2. Rozdiel medzi skutočnými nákladmi a zaplatenou úhradou za sociálne služby poskytované v CSS sa hradia z rozpočtu mesta alebo z iných zdrojov.
3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 3/2009 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v zariadení Centrum sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda zo dňa 24. 2. 2009.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede dňa 23. 2. 2010.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom l5. marca 2010, okrem článku VI. bodu 6. , ktoré nadobúda účinnosť dňom 1.4.2010.

 

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

© 2009 Dunajskostredský hlásnik   web design: epix technology