Z á s a d y vydávania a používania VERNOSTNEJ KARTY

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 277.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 282.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/date/date/date.theme on line 283.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/views.module on line 843.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 1877.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_display_block::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display_block.inc on line 193.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 82.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 585.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 609.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 128.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/clients/client2/web142/web/dh/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
Z á s a d y vydávania a používania VERNOSTNEJ KARTY mesta Dunajská Streda

Čl. I.

   1. Tieto zásady upravujú podmienky vydávania a používania VERNOSTNEJ KARTY mesta Dunajská Streda (ďalej len „vernostná karta“).

   2. Mesto Dunajská Streda vydáva vernostnú kartu za účelom motivácie občanov k platobnej disciplíne vo veciach daňových, správnych, občiansko-právnych, ako aj k dodržiavaniu zákonov, všeobecne záväzných nariadení mesta Dunajská Streda a správania sa občanov v oblasti ochrany životného prostredia, čistoty, poriadku a medziľudských vzťahov na území mesta Dunajská Streda.

Čl. II.

   1. Na vydanie vernostnej karty má nárok občan Slovenskej republiky, ktorý je plnoletý, nebol zbavený spôsobilosti na právne úkony, resp. jeho spôsobilosť nebola obmedzená, a má trvalý pobyt na území mesta Dunajská Streda, a k trvalému pobytu bol prihlásený pred 12 mesiacmi pri jej vydaní, a ktorý spĺňa ďalšie podmienky uvedené v týchto zásadách.

   2. Na vydanie vernostnej karty má okrem fyzickej osoby uvedenej v bode 1. týchto zásad nárok aj
   a) fyzická osoba spĺňajúca podmienky uvedené v bode 1. týchto zásad, ak je podnikateľom podľa zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, alebo má slobodné povolanie podľa osobitných zákonov.
   b) právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá má sídlo na území mesta Dunajská Streda

   3. Na vydanie vernostnejkarty nemá nárok občan, ktorý nemá trvalý pobyt v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.

   4. Mesto vydá vernostnú kartu fyzickej osobe uvedenej v bodoch 1. a 2. písm. a) tohto nariadenia, ak v predchádzajúcom kalendárnom roku (od. 1. januára do 31. decembra)
   a) nemal voči mestu Dunajská Streda žiadne nedoplatky,
   b) nebolo voči nemu začaté priestupkové konanie za porušenie všeobecne záväzných nariadení, vydaných mestom Dunajská Streda,
   c) nebolo voči nemu začaté priestupkové konanie za porušenie pravidiel cestnej premávky, za nezaplatenie parkovného za používanie parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda,
   d) nebolo voči nemu začaté priestupkové konanie za porušenie stavebného zákona,
   e) nebolo voči nemu začaté priestupkové konanie podľa zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov z podnetu mesta Dunajská Streda.

   5. Mesto vydá vernostnú kartu právnickej osobe uvedenej v bode 2. písm. b) tohto nariadenia, ak v predchádzajúcom kalendárnom roku (od. 1. januára do 31. decembra)
   a) nemal voči mestu DunajskáStreda žiadne nedoplatky,
   b) nebolo voči nemu začaté správne konanie za porušenie všeobecne záväzných nariadení, vydaných mestom Dunajská Streda,
   c) nebolo voči nemu začaté správne konanie za porušenie pravidiel cestnej premávky za nezaplatenie parkovného za používanie parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda,
   d) nebolo voči nemu začaté správne konanie za porušenie stavebného zákona,
   e) nebolo voči nemu začaté správne konanie o uložení pokuty z podnetu mesta Dunajská Streda.

   6. Nedoplatkami sú platby, ktoré neboli uhradené mestu v lehote ich splatnosti v plnej výške. Uhradením sa považuje zaplatenie finančnej čiastky do pokladne Mestského úradu v Dunajskej Strede, alebo pripísanie príslušnej finančnej čiastky na bežný účet mesta Dunajská Streda.

   7. Fyzická osoba uvedená v bodoch 1. a 2. týchto zásad nemal nedoplatok, ak zaplatil mestu Dunajská Streda plnú výšku jednotlivých splátok v termíne ich splatnosti na
   a) nájomnom za užívanie bytu a iného nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
   b) dani z nehnuteľností
   c) poplatku za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu
   d) dani zo psa
   e) dani za užívanie verejného priestranstva
   f) dani za ubytovanie
   g) dani za predajné automaty
   h) dani za nevýherné hracie prístroje

Čl. III.

   1. Mesto Dunajská Streda vydáva vernostnú kartu fyzickej osobe spĺňajúce
podmienky uvedené v týchto zásadách bez žiadosti.

   2. Vernostná karta je platná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

   3. Vernostná karta platí spolu s občianskym preukazom, okrem osôb do 14 rokov.

   4. Vernostná karta je prenosná. Môžu ju použiť fyzické osoby uvedené na vernostnej karte spoločne, alebo jednotlivo.

   5. Vydanie prvej vernostnej karty je bezplatné. Za vydanie náhradnej vernostnej karty za zničenú, poškodenú a stratenú vernostnú kartu sa platí správny poplatok vo výške 3 EUR. Duplikát vernostnej karty sa vydáva pri predložení občianskeho preukazu fyzickej osoby a v prípade poškodenej vernostnej karty je potrebné odovzdať aj poškodenú vernostnú kartu.

   6. V prípade vydania duplikátu, podľa bodu 6. tohtočlánku zásad stráca platnosť pôvodná vernostná karta s uvedeným poradovým číslom. O zániku platnosti pôvodnej vernostnej karty mestský úrad informuje inštitúcie a zariadenia, ktoré vernostné karty prijímajú v lehote 15 dní od vydania náhradnej vernostnej karty.

Čl. IV.

   1. Vernostná karta okrem náležitostí, ako názov a erb mesta Dunajská Streda, označenie „VERNOSTNÁ KARTA – HŰSÉGKÁRTYA – prvá - náhradná*“, hologram, poradové číslo, rok platnosti, pečiatka mesta , obsahuje
   a) pre fyzickú osobu :
      - meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby,
      - meno, priezvisko a dátum narodenia maloletých detí fyzickej osoby,
      - úplnú adresu trvalého bydliska fyzickej osoby;
   b) pre fyzickú osobu – podnikateľa:
      - meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby,
      - IČO fyzickej osoby- podnikateľa,
      - meno, priezvisko a dátum narodenia maloletých detí fyzickej osoby,
      - úplnú adresu trvalého bydliska fyzickej osoby,
      - úplnú adresu miesta podnikania fyzickej osoby, ak je odlišná od adresy jej trvalého pobytu.
   c) pre právnickú osobu
      - názov a sídlo právnickej osoby
      - IČO právnickej osoby

Čl. V.

   1. Držiteľ vernostnej karty,ktorým je fyzická osoba, fyzická osoba- podnikateľ, má nárok na poskytnutie nasledovných zliav:
   a) 50 % zo vstupného, vrátane permanentky na umelej ľadovej ploche Správy športových zariadení .
   b) 5 % zo vstupného na divadelné predstavenia organizované Mestským kultúrnym strediskom v Dunajskej Strede,
   c) 100 % zo vstupného na voľno-časový program „Rodinné nedele“ organizovaný Mestským kultúrnym strediskom v Dunajskej Strede,
   d) 40 % zo vstupného na termálne kúpalisko, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť THERMALPARK DS, a.s. Dunajská Streda,
   e) 3,30 eur mesačne z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
   f) 3 eur mesačne z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí,
   g) 0,35 eur mesačne z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení
Centrum voľného času na dieťa a 2 eur mesačne na dospelú osobu,
   h) 50 % z ceny ročnej a štvrťročnej parkovacej karty,
   i) 100 % z ceny parkovacej karty pre obyvateľov bývajúcich v zóne s plateným
 parkovaním,
   j) 0,10 eur z ceny cestovného lístka mestskej autobusovej dopravy.

   2. Držiteľ vernostnej karty, ktorým je právnická osoba, má nárok na poskytnutie zľavy vo výške 50 % z ceny ročnej a štvrťročnej parkovacej karty.

Čl. VI.

   1. Zrušujú sa Zásady, ktorým sa určujú podmienky vydávania a používania PRO DS KARTY schválené 11.12.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.

   2. Ročné, štvrťročné a polročné permanentky, parkovacie karty , vydané na základe doteraz platnej úpravy, zostávajú v platnosti do lehoty na nich vyznačenej.

   3. Fyzické osoba, fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá do 30. novembra 2009 vyrovná svoje nedoplatky voči Mestu Dunajská Streda, má nárok na vydanie vernostnej karty na rok 2010.

   4. Tieto zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 29. septembra 2009 a nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2009.

V Dunajskej Strede, 29. septembra 2009

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

© 2009 Dunajskostredský hlásnik   web design: epix technology